Privacyverklaring

 

 

Praktijk Brainconnection past privacyregels toe volgens nieuwe regelgeving.

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart Praktijk Brainconnection dat wij persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier beheren. We voldoen in de behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je hoe wij daar concreet invulling aan geven.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Praktijk Brainconnection verwerkt persoonsgegevens van cliënten, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten ga je ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

 

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Praktijk Brainconnection verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (beschikkingen jeugdwet)
 • Gegevens die betrekking hebben op de hulpvraag/de hulpvraag van jullie kind, waaronder mogelijk:
 • Gegevens m.b.t. gezondheid/ de gezondheid van jullie kind;
 • Gegevens over onderwijs / school
 • Gegevens over godsdienst/ levensovertuiging;
 • Gegevens over strafrechtelijk verleden;
 • Gegevens over economische status;
 • Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
 • Gegevens over opleidingen/ scholingen.

 

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan jullie kind of in ons dienstverband met je en indien je deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

 

 

Waarom we deze gegevens nodig hebben

 

Praktijk Brainconnection verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het uitvoeren van passende begeleiding.

Praktijk Brainconnection verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

 

Hoe lang we de gegevens bewaren

 

Praktijk Brainconnection bewaart jullie persoonsgegevens niet langer dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is (Jeugdwet). De bewaartermijn is vanuit deze wet gesteld op 15 jaar.

 

 

Delen met anderen

 

Praktijk Brainconnection deelt jullie persoonsgegevens alleen met derden wanneer je hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim c.q. hebben een verklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat zij vertrouwelijk omgaan met alle informatie die zij in het kader van hun (vrijwilligers)werk hebben ontvangen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Praktijk Brainconnection. Praktijk Brainconnection antwoordt zo snel mogelijk op je verzoek.

 

 

Beveiliging

 

Praktijk Brainconnection neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jou gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nonna Gericke. Bovendien heb je ten allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

 

 

Wijzigingen

 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden je aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken.